DUS Nedir?

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) NEDİR?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecektir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) yılda bir defa ( eylül ayı) olmak üzere Ankara'da yapılır. Sınav  süresi 150 dakikadır.(2,5 saat). Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) içeriğinde adayların, diş hekimliği alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunur.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) adaylarının yerleştirme işleminin yapılabilmesi için adaylarda yabancı dil yeterliliği aranır. YÖK veya ÖSYM tarafından kabul edilmiş dil sınavlarından birinden (YDS, e-YDS, ÜDS, YÖKDİL) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerine ait bir sınavdan en az 50 puan almaları ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekir. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnızca ilgili sınav dönemi için geçerlidir.(Yabancı Dil Sınav Sonuçları 5 yıl geçerlidir.)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)  adaylarının yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşebilir. Bunlar: Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde, uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda, bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) başvuran adaylardan, buna göre  kurum veya dal değişikliği için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına girenlerin bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik olan adaylara ait herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) adaylarından hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olanların bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.