MSÜ sınav değerlendirme süreci

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) SINAVI DEĞERLENDİRME

MSÜ sınavında adaylar, soruların cevaplarını sınav esnasında dağıtılan optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

MSÜ sınavında cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

 - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. (Yani MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.)

 - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

 - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların "Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan" almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ sınavında ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ sınavında ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumludur.

 Aday Başvuru Formunun "SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU" bilgi alanında:

1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım." seçeneğini işaretleyen adaylar:

Sosyal Bilimler Testi'nin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21-22-23-24 ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım." seçeneğini işaretleyen adaylar ise:

Sosyal Bilimler Testi'nin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21-22-23-24 ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 16-17-18-19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

MSÜ sınavı için yapılacak değerlendirme sonucunda adaylar, en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacaktır.