e-YDS nedir?

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI NEDİR (e-YDS)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin ve 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 3. fıkrasının verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav) ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılır ve aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile de eşdeğerdir.

NOT: Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS) giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) soru sayısı, içerik, soru türü, kapsam ve geçerlilik olarak YDS ile tamamen aynıdır ancak uygulanış şekli olarak (teknik) farklılıklar içerir. YDS, yazılı olarak yılda 3 defa (ilkbahar ve sonbahar ve kış); Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ise bilgisayar üzerinden, ÖSYM tarafından geliştirilen bir yazılımla, elektronik sınav merkezlerinde (İstanbul, Ankara,İzmir) yıl boyunca (hemen hemen her ay) 10 kez yapılmaktadır. YDS ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) içerik, soru sayısı, sınav süresi ve puanlama olarak birebir aynıdır. Aday, her iki sınava da istediği kadar girebilir yani bir sınırlama getirilmemiştir. YDS'ye giren adaylara sağlanan tüm haklar Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için de geçerlidir. YDS'de herhangi bir başvuru kontenjanı belirlenmemiştir ancak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuru kontenjanı vardır. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuru ücreti YDS'ye göre iki katı fazladır. YDS'nin sonuçlarının açıklanması bir ayı bulurken Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) aynı günün akşamı açıklanır. Acil bir YDS puanına ihtiyacı olanlar adaylar için Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) oldukça avantajlıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince; "Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca" dillerinde yapılan yabancı dil sınavları kılavuzda belirtilen tarihlerde, sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılır. Bu dillerden sınava girecek adayların, kılavuzda belirtilen tarihte başvuruların alınmaya başlanması ile birlikte yayımlanacak olan YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yalnızca  Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) saat 13.45'te başlar ve cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testtir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonrası sınav sorularının sadece %10'u ÖSYM tarafından yayımlanır. Diğer sorular, aday dâhil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nda (e-YDS) ek süre verilmek kaydıyla, adaylara deneme soruları sorulabilir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10'uncu madde hükümleri uygulanır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nda(e-YDS)  YDS'de olduğu gibi sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için de YDS'de olduğu gibi yanlış cevaplanan sorular puanlamaya dahil edilmez. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. (Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için 6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınır.) Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için sınavın ve sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup sınav kurallarına uymayan, sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı ve sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS)  uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder. Sınava girmek ve başarılı olmak; kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.