TUS Başvuru Şartları

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) BAŞVURU ŞARTLARI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2020-TUS ilgili dönemine (1 veya 2) başvurabilirler.

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

 c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

 d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır."

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için, bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgili kurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir. Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.