KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) LİSANS SINAVI

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı, 120 soru 130 dakikadan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır ve dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. Adaylara, Genel Yetenek Testi'nde Türkçe 30 soru (4 Soru Sözel Mantık) Matematik 30 soru (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları) olmak üzere toplamda 60 soru; Genel Kültür Testi'nde Tarih 27 soru, Coğrafya 18 soru, Vatandaşlık 9 soru Güncel Bilgiler 6 soru şeklinde toplamda 60 soru sorulur.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Matematik

. Temel Kavramlar
. Sayılar
. Bölme-Bölünebilme Kuralları
. Asal Çarpanlara Ayırma
. EBOB-EKOK
. Birinci Dereceden Denklemler
. Rasyonel Sayılar
. Eşitsizlikler
. Mutlak Değer
. Üslü Sayılar
. Köklü Sayılar
. Çarpanlara Ayırma
. Oran - Orantı
. Problemler
. Kümeler
. Fonksiyon İşlem
. Modüler Aritmetik
. Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık
. Tablo ve Grafikler
. Sayısal Mantık
Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Geometri
. Geometrik Kavramlar
. Doğruda Açılar
. Üçgende Açılar
. Üçgende Alan
. Üçgende Benzerlik
. Açı Kenar Bağıntıları
. Özel Üçgenler
. Açıortay
. Kenarortay
. Çokgenler
. Dörtgenler
. Çember ve Daire
. Analitik Geometri
. Katı Cisimler

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Türkçe

. Sözcükte Anlam
. Cümlede Anlam
. Paragrafta Anlam
. Ses Bilgisi
. Yapı Bilgisi
. Sözcük Türleri
. Cümle Bilgisi
. Yazım Kuralları
. Noktalama İşaretleri
. Anlatım Bozuklukları
. Sözel Mantık
Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Tarih
. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
. Türk-İslam Tarihi
. Osmanlı Tarihi
. Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
. Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
. XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
. Cumhuriyet Dönemi
. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Coğrafya
. Türkiye'nin Coğrafi Konumu
. Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
. Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
. Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
. Türkiye'de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
. Türkiye'de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
. Türkiye'nin Bölgesel Coğrafyası
Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Vatandaşlık Bilgisi
. Hukukun Temel Kavramları
. Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
. Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
. 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
. Temel Hak ve Hürriyetler
. Yasama
. Yürütme
. Yargı
. İdare Hukuku