KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) İÇERİK BİLGİSİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) içeriğinde adaylara Genel Yetenek başlığı altında 30 soru Türkçe, 30 soru Matematik; Genel Kültür başlığı altında ise 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık ve 6 soru Güncel Bilgiler sorulur. Türkçe sorularının 4 tanesi Matematik sorularının ise 4-6 tanesi yeni nesil mantık muhakeme sorusu niteliğinde adayların karşısına gelir.


KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL YETENEK-TÜRKÇE TESTİ

. Sözcükte Anlam
. Cümlede Anlam
. Paragrafta Anlam
. Ses Bilgisi
. Yapı Bilgisi
. Sözcük Türleri
. Cümle Bilgisi
. Yazım Kuralları
. Noktalama İşaretleri
. Anlatım Bozuklukları
. Sözel Mantık

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL YETENEK-MATEMATİK TESTİ

. Temel Kavramlar
. Sayılar
. Bölme-Bölünebilme Kuralları
. Asal Çarpanlara Ayırma
. EBOB-EKOK
. Birinci Dereceden Denklemler
. Rasyonel Sayılar
. Eşitsizlikler
. Mutlak Değer
. Üslü Sayılar
. Köklü Sayılar
. Çarpanlara Ayırma
. Oran - Orantı
. Problemler
. Kümeler
. Fonksiyon İşlem
. Modüler Aritmetik
. Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık
. Tablo ve Grafikler
. Sayısal Mantık

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL YETENEK-MATEMATİK (GEOMETRİ) SORULARI

. Geometrik Kavramlar
. Doğruda Açılar
. Üçgende Açılar
. Üçgende Alan
. Üçgende Benzerlik
. Açı Kenar Bağıntıları
. Özel Üçgenler
. Açıortay
. Kenarortay
. Çokgenler
. Dörtgenler
. Çember ve Daire
. Analitik Geometri
. Katı Cisimler

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL KÜLTÜR TARİH SORULARI

. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
. Türk-İslam Tarihi
. Osmanlı Tarihi
. Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
. Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
. XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
. Cumhuriyet Dönemi
. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORULARI

. Türkiye'nin Coğrafi Konumu
. Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
. Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
. Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
. Türkiye'de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
. Türkiye'de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
. Türkiye'nin Bölgesel Coğrafyası


KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK BİLGİSİ SORULARI

. Hukukun Temel Kavramları
. Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
. Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
. 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
. Temel Hak ve Hürriyetler
. Yasama
. Yürütme
. Yargı
. İdare Hukuku